نسخه آزمایشی
کاب هست ها و بایسته های فلسفه اسلامی: ظرفیت شناسی و تولید علم
کتاب هست ها و بایسته های فلسفه اسلامی: ظرفیت شناسی و تولید علم کتاب هست ها و بایسته های فلسفه اسلامی: ظرفیت شناسی و تولید علم

تنویسنده: ابراهیم علی پور 
انتشارات: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 

تهیه کننده ها: اداره همکاری های علمی و پژوهشی 

فلسفه یکی از مولفه های تمدن بشری است که از همان سده های اولیه در تمدن اسلام حضوری پر رنگ داشته است.این شاخه ی 

فکری که با روشی عقلانی و برهانی در جستجوی حقیقت است، در جهان اسلامی متناسب با شرایط و اوضاع جامعه اسلامی در 

قالب«فلسفه اسلامی» بخشی از سنت فکری و فرهنگی تمدن اسلامی را تشکیل می دهد.

فلسفه اسلامی در دامان خود صدها فیلسوف و حکیم را پرورش داده و هزاران اثر اعم از کتاب و رساله را پدید آورد که بخش بزرگی 

از هویت فکری ما را تشکیل میده؛ با این حال پویایی و پایایی فلسفه اسلامی نیازمند ظرفیت شناسی، بازشناسی، آسیب شناسی و 

بازسازی آن مطابق شرایط روز است؛ از این روی این اثر بعد از کتاب درآمدی بر چیستی فلسفه اسلامی، با هدف ظرفیت شناسی 

و بررسی کاستی های موجود و ترسیم فضای مطلوب تدوین گردید و به طالبان حکمت اسلامی اهدا شد.
 
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب